Privacyverklaring

De Vereniging LVAK kan persoonsgegevens van u verwerken omdat u gebruik maakt van de diensten van de LVAK, u diensten levert aan de LVAK, of omdat u contact heeft gehad met een medewerker van de LVAK. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd om welke gegevens het gaat, hoe lang ze bewaard, waarvoor ze gebruikt, met wie ze gedeeld en hoe ze beveiligd worden.

Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. De LVAK publiceert altijd de laatste versie van deze verklaring op haar website(s).

Algemene uitgangspunten

Eén van de algemene uitgangspunten voor het omgaan met persoonsgegevens binnen de LVAK, is dat we er altijd naar zullen streven om zo weinig mogelijk gegevens op te slaan of met andere partijen te delen. Bijvoorbeeld: als u bij de LVAK een online training volgt, vragen we uw postadres om trainingsmateriaal naar op te sturen. We vragen dit adres niet als u een training volgt die fysiek plaatsvindt.
Ook streven we er naar om gegevens niet langer op te slaan dan voor de doeleinden nodig is.

Persoonsgegevens Lidmaatschap

Welke gegevens

Voor het lidmaatschap slaat de LVAK de volgende gegevens op: uw volledige naam, adres, (optioneel) gegevens van uw organisatie, e-mailadres, gevolgde (bij-)scholingen, (optioneel) aanvragen Keurmerk Meldcode en alle aan uw lidmaatschap gekoppelde facturen. De LVAK gebruikt deze gegevens voor het sturen van nieuwsbrieven, berichten over bijscholingsdagen (bevestigingen en reminders) en voor het aanmaken en versturen van facturen.

Bewaartermijn

Nadat het lidmaatschap beëindigd is worden uw gegevens nog drie jaar bewaard. Daarna worden de gegevens nog wel bewaard voor statistiek-doeleinden, maar zullen deze worden geanonimiseerd. Een uitzondering hierop zijn de facturen (daarvoor geldt een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar).

Persoonsgegevens Training

Welke gegevens

Voor deelname aan een training slaat de LVAK de volgende gegevens op: uw volledige naam, e-mailadres. Optioneel zijn: uw mobiele telefoonnummer, sector waarin u werkzaam bent, beroepsregister + registernummer. Als u een online training volgt slaan we ook het door u opgegeven postadres op waar we trainingsmateriaal naartoe sturen. Als u een inschrijving voor een training doet (u bent niet per se deelnemer), slaan we de volgende gegevens op: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en factuurgegevens van uw organisatie.
De LVAK gebruikt deze gegevens alleen voor het sturen berichten die betrekking hebben op het volgen van een training. Voor het (laten) uitvoeren van de training zal de LVAK een beperkt aantal van uw gegevens (naam, functie, sector) delen met een bij de LVAK aangesloten trainer. Met deze trainers heeft de LVAK een overeenkomst waarbij de trainers verplicht zijn om uw gegevens geheim te houden.

Bewaartermijn

Nadat u een training afgerond heeft worden uw gegevens nog drie jaar bewaard. Daarna worden de gegevens nog wel bewaard voor statistiek-doeleinden, maar zullen deze worden geanonimiseerd. Een uitzondering hierop zijn de facturen (daarvoor geldt een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar).

Persoonsgegevens sprekers evenementen

Welke gegevens

In de aanloop naar een evenement delen we uw naam, functie en eventueel uw organisatie op onze website. Overige gegevens die u aan de LVAK verstrekt worden alleen gedeeld met (relevante) beroepsorganisaties voor het aanvragen van accreditatie.

Bewaartermijn

De door u verstrekte gegevens worden tot drie jaar nadat u uw laatste presentatie bij een, door de LVAK georganiseerd evenement, verzorgd heeft bewaard.

Gegevens postzendingen

De LVAK verstuurt vanuit verschillende afdelingen pakketten en post. Voorbeelden: bestellingen uit de webshop, trainingsmateriaal voor deelnemers aan online trainingen, bordjes Keurmerk Meldcode voor organisaties die het keurmerk toegekend hebben gekregen.

Gegevens die worden gedeeld

Met distributiepartners wordt het minimum aan gegevens gedeeld dat nodig is voor postbestelling: uw naam en het opgegeven postadres.

Persoonsgegevens Contact

Indien u contact met de LVAK opneemt via e-mail of ons contactformulier op de website, zullen de gegevens die u ons daarbij verstrekt bij de LVAK worden opgeslagen. De bewaartermijn hangt sterk af van aard van het contact. De LVAK zal in ieder geval niet langer dan nodig is gegevens van u opslaan.

Beveiliging en gegevensdeling

Voor alle bovengenoemde categorieën geldt dat de LVAK de bescherming van uw gegevens serieus neemt, en passende maatregelen treft om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De LVAK verklaart dat persoonsgegevens nooit overgedragen of opgeslagen worden bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU, en verkaart dat zij nooit persoonsgegevens doorgeeft aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst afgesloten is.

Websitebezoek en cookies

De LVAK gebruikt geen systemen om website-bezoek te monitoren (tracking). Alleen voor een rudimentaire analyse van het aantal bezoekers wordt ‘s nachts een programma uitgevoerd. Cookies worden alleen gebruikt voor (leden-) inlog, aanmeldprocedures en de webshop, en zijn niet opvraagbaar buiten het lvak.nl domein.

Bezwaar, correctie of verwijdering

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, de door de LVAK opgeslagen gegevens wilt inzien of laten verwijderen, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de LVAK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de LVAK op via https://lvak.nl/contact

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.