Vereniging LVAK

Medio maart 2014 is de LVAK overgegaan van een stichting naar een vereniging. Vanaf dit moment zijn de statuten en een gedragscode voor de leden vastgelegd, en is het bestuur officieel aangesteld.

In de statuten zijn o.a. vastgelegd:

Doel

Het bieden van ondersteuning aan de Aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld op het bewaken van continuïteit en deskundigheidbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling/huiselijk geweld en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Visie

De LVAK draagt bij aan een veilig leefklimaat voor kinderen, ouders en ouderen.

Jaarverslagen

Lid worden van de LVAK

Keurmerk Meldcode