Klachtenprocedure Trainingen

De LVAK streeft bij het uitvoeren van trainingen naar 100% tevredenheid en kwaliteit. Mocht er onverhoopt een situatie ontstaan waarover u een klacht wilt indienen, neem dan de onderstaande klachtenprocedure in acht.

Uitgangspunt voor alle klachtenbehandelingen door LVAK zijn de Inschrijfvoorwaarden Trainingen.

Voor alle trainingen geldt dat:

 1. Klachten over bejegening, uitlatingen, geleden schade of over verrichtte werkzaamheden door diegene die uit naam van LVAK een dienst hebben geleverd, dienen door de betrokkenen (klant of deelnemer) binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Janet van Bavel, bestuurslid, verder genoemd LVAK. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LVAK in staat is adequaat te reageren.
 2. De klager ontvangt binnen acht dagen een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Hierin zijn opgenomen; de datum van de klacht alsmede een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft en wat de wens van de klager is.
 3. Binnen veertien dagen zal LVAK schriftelijk mededelen of de klacht gegrond of ongegrond is verklaard.
 4. Indien een klacht gegrond is verklaard, zal LVAK binnen vier weken de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
 5. Wanneer er sprake is van schade aan eigendom of goederen en de LVAK heeft deze gegrond verklaard, zal de LVAK op grond van haar Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven, de schade indienen bij haar verzekeringsmaatschappij.
 6. Indien een klacht niet gegrond wordt verklaard en/of het niet bereiken van overeenstemming, is er de mogelijkheid om binnen dertig dagen schriftelijk in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde, te weten: Marieke Broek, Praktijk voor relatietherapie via praktijkvoorrelatietherapie.com/contact/
 7. Een uitspraak zal uiterlijk dertig dagen na ontvangst, via hoor en wederhoor worden uitgebracht. Het advies is voor de LVAK bindend. Eventuele consequenties voor de LVAK zullen snel worden afgehandeld.
 8. Indien de klacht niet binnen de vastgestelde termijnen kan worden afgehandeld, omdat er bijvoorbeeld meer onderzoek wordt vereist, zal de LVAK de klager binnen 14 dagen op de hoogte brengen van het uitstel. De LVAK zal de reden voor het uitstel bij klager toelichten. De LVAK zal bij de klager een indicatie afgeven over het te verwachtte termijn dat uitsluitsel kan worden gegeven.
 9. Indien de klacht gegrond is verklaard door LVAK en de onafhankelijke derde, zal LVAK slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 uit de inschrijfvoorwaarden, welke te vinden zijn op de website van de LVAK of op aanvraag worden toegestuurd.
 10. Bij een blijvend geschil zal klager zich kunnen wenden tot de rechter in de vestigingsplaats van LVAK, zoals omschreven in artikel 18 uit de inschrijfvoorwaarden van de LVAK, welke te vinden zijn op de website van de LVAK of op aanvraag worden toegestuurd.
 11. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 12. LVAK draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de klacht en de getroffen maatregel en zal deze voor een termijn van 3 jaar bewaren.

v1.0 2022-02-23

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.