Nieuws

21 juni 2019 19 november 2019: symposium ‘De aandachtsfunctionaris maakt het verschil!’

De LVAK organiseert in de ‘Week tegen Kindermishandeling’ op dinsdag 19 november 2019 het symposium ‘De aandachtsfunctionaris maakt het verschil!’ in DeFabrique te Utrecht. Op het symposium staat de rol van de aandachtsfunctionaris binnen een organisatie centraal.

De aandachtsfunctionaris is voor organisaties die verplicht met de meldcode moeten werken een belangrijke schakel in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Een geschoolde aandachtsfunctionaris is binnen een organisatie de deskundige voor het implementeren van de meldcode, het adviseren van de directie en het begeleiden van medewerkers.

Voor wie?

Het symposium is bedoeld om directies, besturen, gemeentes of (aankomend) aandachtsfunctionarissen te informeren over waarom de aandachtsfunctionaris het verschil kan maken in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Aanvullende informatie en aanmelden

Informatiemarkt

Wilt u op het symposium een tafel huren voor de informatiemarkt, dan kunt u contact opnemen met: symposium2019@lvak.nl. Er zijn slechts een beperkt aantal tafels beschikbaar.

26 mei 2019 Gezocht: nieuwe voorzitter

De Vereniging LVAK, is voor haar bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter.

De volledige vacaturetekst is te downloaden via:

https://lvak.nl/downloads/vacature_voorzitter.pdf

Reageren? Doe dit dan vóór 16 juni a.s.

29 maart 2019 LVAK brengt taakprofiel aandachtsfunctionaris uit

De LVAK heeft als landelijke vereniging van en belangenbehartiger voor aandachtsfunctionarissen, een taakprofiel ontwikkeld dat de uniformiteit en kwaliteit van de aandachtsfunctionaris moet waarborgen. Deze taakomschrijving is gebaseerd op de jarenlange ervaring binnen de LVAK, en op de expertise die is opgedaan op het gebied van de implementatie van de meldcode en het creëren van mandaat en draagvlak voor de aandachtsfunctionaris binnen de organisatie.

Het taakprofiel is te downloaden via:

https://lvak.nl/downloads/LVAK_taakprofiel_aandachtsfunctionaris.pdf

Het document mag ook breder gedeeld worden.

In het taakprofiel wordt een beknopte schets van de taken van de aandachtsfunctionaris gegeven. Daarna wordt ingegaan op de werkzaamheden die de aandachtsfunctionaris kan verrichten, de kennis en competenties die voor de taak nodig zijn. Ondersteuning vanuit de organisatie en goede afspraken over verantwoordelijkheden zijn belangrijke voorwaarden om de taak als aandachtsfunctionaris te kunnen uitvoeren.

In het taakprofiel zijn ook de compententies opgenomen waaraan de beroepskracht moet voldoen om aan de gecertificeerde basistraining aandachtsfunctionaris deel te nemen. Meer informatie over deze plannen vindt u in het PDF document over dit onderwerp.

10 januari 2019 Taak- en kwaliteitseisen voor aandachtsfunctionarissen

Momenteel zijn er geen minimale kwaliteitseisen waar aandachtsfunctionarissen aan moeten voldoen. Dat geldt ook voor trainingen voor aandachtsfunctionarissen en voor aanbieders van trainingen en scholingsdagen.

De LVAK stelt zich, als landelijke vereniging van en belangenbehartiger voor aandachtsfunctionarissen, ten doel om minimale taak- en kwaliteitseisen op te stellen.

Meer informatie over deze plannen vindt u in het PDF document over dit onderwerp.

21 november 2018 LVAK #maakthetverschil door lancering 8 nieuwe voorbeeldprotocollen

De verbeterde Meldcode met afwegingskader leidt ertoe dat alle organisaties in Nederland die met de Meldcode moeten werken hun protocol moeten gaan actualiseren. Dat gaat om alle organisaties binnen diverse sectoren, zoals gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg etc.

21 november: op één van de speciale LVAK-bijscholingsdagen waarin de verbeterde Meldcode centraal staat, overhandigt Tea Hol (directeur LVAK) Jan-Dirk Sprokkereef (directeur nationaal programma huiselijk geweld en kindermishandeling) symbolisch de 8 nieuwe voorbeeldprotocollen.

De beroepsverenigingen van professionals die met de Meldcode moeten werken hebben in 2018 nieuwe afwegingskaders voor hun achterban ontwikkeld. Een afwegingskader ondersteunt een professional met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 4 en 5 van een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bij:

- het beslissen of een melding noodzakelijk is en:
- het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is

Organisaties die met de meldcode moeten werken zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht om de verbeterde meldcode met afwegingkader te hebben geïmplementeerd.
Dat betekent onder andere ook een aangepast protocol meldcode.

Nieuwe voorbeeldprotocollen

LVAK heeft voor de ondersteuning van organisaties voorbeeldprotocollen voor diverse sectoren ontwikkeld om de verbeterde meldcode te implementeren. In deze protocollen zijn de stappen uit de meldcode, het afwegingskader, de wettelijke verplichtingen en participatie van het kind verwerkt. Deze protocollen zijn digitaal in te vullen en zodanig opgesteld dat er een minimale tijdsinvestering voor nodig is. Deze voorbeeldprotocollen kunnen gebruikt worden om een protocol op te stellen dat aan alle wettelijke eisen voldoet, of als voorbeeld dienen voor het actualiseren van een eigen protocol van de organisatie.

Vanaf 21 november zijn deze voorbeeldprotocollen voor alle organisaties te downloaden via lvak.nl/protocollen.

29 september 2018 Week tegen kindermishandeling

De LVAK organiseert voor haar leden op 21 en 22 november bijeenkomsten met uitleg over de verbeterde meldcode met het afwegingskader. Tevens is er gelegenheid om met elkaar te oefenen met het afwegingskader.

Het is een compleet dagprogramma waarbij de leden ook kunnen kiezen uit workshops met ervaringsdeskundige op het gebied van kihndermishandeling/huiselijk geweld.

De Week tegen Kindermishandeling 2018 vindt plaats van 19 t/m 25 november. Het thema van de Week is dit jaar: Ik maak het verschil!

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen.

In de Week tegen Kindermishandeling zijn er in het hele land activiteiten om duidelijk te maken wat je kunt doen. Lees verder https://bit.ly/2DsK6LL 

29 september 2018 Plannen kabinet aanpak ouderenmishandeling

Jaarlijks hebben 170.000 ouderen te maken met een vorm van mishandeling en dat is schokkend.

Er is al veel in gang gezet om ouderenmishandeling tegen te gaan, maar het is niet genoeg. Want iedere oudere heeft het recht om veilig oud te worden. Lees hier de plannen van het kabinet die recent aan de Tweede Kamer zijn bekend gemaakt https://lnkd.in/dziN-hh

2 juli 2018 Nieuwsbericht Presentatie afwegingskaders voor verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Minister Hugo de Jonge (VWS) ontvangt van beroepsgroepen de afwegingskaders voor de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister De Jonge.
De Meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.
Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.

Minister De Jonge: “We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.”

Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot 1 januari kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun Meldcode en de kennis over en het gebruik van de Meldcode te bevorderen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de aandachtsfunctionaris.

Zie voor meer informatie over de Meldcode en de afwegingskaders van de beroepsgroepen: rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

22 juni 2018 Handreiking Participatie van kinderen in de Meldcode

In de aanscherping van de meldcode die vanaf 1 januari 2019 gehanteerd moet worden is het belang van het kind meegenomen. We moeten het kind meer betrekken bij belangrijke beslissingen.
In de handreiking van VWS Participatie van kinderen in de Meldcode, staan 9 acties t.b.v. het aanpassen van het protocol Meldcode.

Download handreiking in PDF-formaat

28 mei 2018 Training aandachtsfunctionaris LVAK

De afdeling training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling van de LVAK is klaar.

Er is een vaste coördinator aangesteld die alle contacten zal verzorgen, en de LVAK trainers worden in juli opgeleid in het trainen van het afwegingskader.
Vanaf september zijn alle trainingen van de LVAK aangepast aan de nieuwe werkwijze van de Meldcode met daarin het afwegingskader.

Ook zijn er voor al getrainde aandachtsfunctionarissen extra trainingen gepland voor het werken met de aanscherping van de meldcode met daarin het afwegingskader. Deze training beslaat drie uur.

De LVAK training onderscheidt zich op:
- een vaste groep geschoolde trainers die bijgeschoold blijven
- de onderdelen: juridisch kader, privacy, documenteren, risicotaxtatie en het 
implementeren van de Meldcode
- het onderdeel communicatie, dat specifiek gericht is op de aandachtsfunctionaris in
het profileren, adviseren, motiveren en begeleiden
- accreditatie
- certificering met toetsing

Voor meer informatie en inschrijving: https://lvak.nl/trainingen/

28 mei 2018 Professionalisering van de LVAK

De LVAK is in verband met de sterke ledengroei toe aan een andere organisatiestructuur. Tot nu toe is er altijd gewerkt met een kleine groep medewerkers, maar het wordt tijd voor uitbreiding. Om ons hierbij te helpen is er een organisatiedeskundige ingeschakeld.

Ondanks de schaalvergroting zullen de volgende punten voor de LVAK belangrijk blijven: toegankelijkheid, informeel contact met de leden, snel en accuraat reageren op vragen van leden, het snel delen van berichten over nieuwe ontwikkelingen.

Er wordt gedacht aan specifieke afdelingen voor:
Bijscholing van de leden
Keurmerk Meldcode
Bibliotheek
Communicatie
Steunpunt aandachtsfunctionaris.

De bedoeling is dat we in januari 2019 volledig met deze nieuwe structuur aan de slag kunnen. Wij houden u op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen.

24 februari 2018 Afwegingskaders in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ontwikkeling van afwegingskaders in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning (welzijn), jeugdhulp en justitie ligt de wettelijke plicht sinds 1 juli 2013 om te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals binnen de beroepsgroepen in deze sectoren verplicht te werken met een afwegingskader in stap 4 van de Meldcode. Daarom ontwikkelen de beroepsgroepen deze maanden hun afwegingskader, dat voor 1 juli 2018 gereed is. De tweede helft van 2018 doen professionals ervaring op met het werken met hun vernieuwde meldcode en staat in het teken van deskundigheidsbevordering en scholing.

Waarom een afwegingskader in de Meldcode?
Een meldcode helpt professionals bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het afwegingskader gaat helpen bij het wegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid en het daarom noodzakelijk is te melden bij Veilig Thuis. Het doel is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.

Beroepsgroepen werken in clusters aan een afwegingskader
De beroepsgroepen werken in clusters samen aan een afwegingskader, onder leiding van een projectleider. Organisaties hoeven dus niet zelf een afwegingskader te ontwikkelen. Bij elk cluster is een vertegenwoordiger van Veilig Thuis betrokken. De projectleiders en Veilig Thuis ontmoeten elkaar maandelijks onder leiding van twee procescoördinatoren. Deze procescoördinatoren zorgen ook voor afstemming met gemeenten, Inspecties, brancheorganisaties en kennisinstituten. Voor de LVAK leden zijn de contactgegevens van de projecleiders zichtbaar in de Digitale Bibliotheek, onder Informatie->Algemeen->Contact Afwegingskader gezet.