Inschrijfvoorwaarden Trainingen

Lees voor het inschrijven voor een training bij de LVAK eerst de inschrijfvoorwaarden door.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. Inschrijfvoorwaarden: deze algemene voorwaarden voor het inschrijven voor trainingen bij de Vereniging LVAK.
 2. LVAK: Vereniging LVAK, gevestigd te Alkmaar, Burijnstraat 3, 1825JM. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 55387578.
 3. Klant: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst van LVAK wil afnemen of heeft afgenomen, en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, verder in deze voorwaarden genoemd als ‘u’.
 4. Inschrijving: de overeenkomst die gesloten wordt nadat het inschrijfformulier op de website door de klant is ingevuld en verstuurd.
 5. Deelnemer: persoon die bij de inschrijving opgegeven is om te gaan deelnemen aan een training. Dit is niet per definitie dezelfde persoon als de klant.
 6. Deelnamekosten: het verschuldigde bedrag voor deelname aan een training, per deelnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van LVAK zijn de inschrijfvoorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 2.
 2. Afwijkingen van de inschrijfvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen u en LVAK zijn overeengekomen.
 3. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de inschrijfvoorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zal LVAK met u het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
 4. Onder schriftelijk wordt in deze inschrijfvoorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of informatie op de website).

Artikel 3 – Aanbod

 1. LVAK brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend via de website lvak.nl.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de inhoud van de training, waaronder in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  • a. de wijze van uitvoering van de training;
  • b. op welke data de training plaatsvindt;
  • c. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de training deel te mogen nemen;
  • d. de deelnamekosten;
  • e. de wijze van betaling;
  • f. de tijdsinvestering voor deelnemers;
 1. Deze inschrijfvoorwaarden worden voorafgaand aan de totstandkoming van de inschrijving nadrukkelijk aan u bekendgemaakt.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
  • a. de identiteit en het adres van LVAK, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
  • b. uw recht de inschrijving binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 4, evenals het recht van LVAK om in dat geval de directe kosten van het terugzenden van lesmateriaal overeenkomstig artikel 4 lid 3 voor uw rekening te laten komen.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen (herroepingsrecht) vanaf het moment dat LVAK de inschrijving aan u bevestigd heeft.
 2. U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode via e-mail hierover contact op te nemen met LVAK.
 3. Na verzending van de herroeping hebben deelnemers nog 14 dagen om het ontvangen lesmateriaal te terug te sturen. De kosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening.

Artikel 5 – Annulering voor aanvang

 1. U kunt een inschrijving te allen tijde annuleren of tussentijds beëindigen, maar zal in een aantal, in dit artikel bepaalde, gevallen niet kosteloos zijn. Annulering en tussentijdse beëindiging dient schriftelijk via e-mail plaats te vinden. De annulering of tussentijdse beëindiging is definitief zodra u van LVAK schriftelijk bevestiging heeft ontvangen.
Annulering door LVAK
 1. Als het aantal aanmeldingen voor een bepaalde training naar het oordeel van LVAK onvoldoende is, staat het LVAK vrij om met u overeen te komen dat de betreffende training in een andere uitvoering (bijvoorbeeld online), of op een andere trainingslocatie en/of op andere data dan de bij inschrijving aangegeven data, zal worden gevolgd. Indien LVAK met u geen overeenstemming bereikt over deze wijziging(en), dan heeft u het recht de inschrijving kosteloos te annuleren.
 2. Na afloop van de bedenktijd na inschrijven geldt de hieronder genoemde annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte administratieve werkzaamheden. Voor de volledigheid treft u hieronder een overzicht aan van deze kosten als percentage van de overeengekomen inschrijvingskosten per deelnemer.
Annulering voor aanvang
 1. Vóór aanvang van een training heeft u het recht de inschrijving voor één of meerdere deelnemers te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De geplande aanvangsdatum van de training geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 5.
 2. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 4 (en er geen sprake is van een ontbinding door uzelf binnen de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4) is LVAK gerechtigd om bij u in rekening te brengen (i) lesmateriaal dat niet op tijd in onbeschadigde staat aan LVAK is geretourneerd en (ii) een gedeelte van de deelnamekosten, conform de volgende staffel:
  • a. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de training: 20% van de deelnamekosten;
  • b. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de training: 30% van de deelnamekosten;
  • c. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de training: 50% van de deelnamekosten.

Artikel 6 – Tussentijdse beëindiging

 1. De inschrijving kan na aanvang van de training uitsluitend schriftelijk door u worden beëindigd.
 2. Als u na aanvang van de training de inschrijving tussentijds beëindigt overeenkomstig artikel 6 lid 1, dan bent u een redelijke vergoeding aan LVAK verschuldigd, waarbij aansluiting wordt gezocht bij artikel 7:411 BW.
 3. De redelijke vergoeding bestaat uit (i) de deelnamekosten voor het tot het moment van de tussentijdse beëindiging reeds door LVAK verzorgde onderwijs, (ii) 50% van de totale deelnamekosten (als opstartkosten) (iii) de kosten voor lesmateriaal dat niet op tijd onbeschadigd aan LVAK is geretourneerd.
 4. Als u de inschrijving tussentijds beëindigt vanwege een ernstige ziekte of calamiteit, als gevolg waarvan een deelnemer niet in staat is om de training te vervolgen, dan kunt u LVAK schriftelijk gemotiveerd verzoeken om aanpassing van de door LVAK vastgestelde redelijke vergoeding, waarbij geldt dat LVAK bewijs kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins.
 5. Bij het overlijden van de deelnemer eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

Artikel 7 – Aanwezigheid

 1. Een training bij LVAK met succes afronden vereist dat deelnemers op alle trainingsdagen 100% aanwezig zijn.
 2. Wanneer bij een training een certificaat verstrekt wordt, geldt als voorwaarde hiervoor het in artikel 7 lid 1 bepaalde.

Artikel 8 – Wijziging uitvoering

 1. LVAK voert trainingen uit op fysieke trainingslocaties in verschillende regio’s in Nederland en online (bijvoorbeeld via een online-platform als Zoom).
 2. Bij het inschrijven voor een training kiest u voor een uitvoering.
 3. Als vanwege een situatie van overmacht de door u gekozen uitvoering geen doorgang kan vinden, zal LVAK deelnemers de mogelijkheid bieden om de training via een andere uitvoering te (ver)volgen.
 4. Als binnen 12 maanden vanaf het moment dat de situatie zich voordoet zoals beschreven in artikel 8 lid 3 geen overeenstemming bereikt kan worden over de gewijzigde uitvoering van de training als bedoeld in artikel 8 lid 3, zal de inschrijving door LVAK ontbonden worden en 50% van de deelnamekosten aan u worden terugbetaald.

Artikel 9 – Deelnamekosten en betalingsvoorwaarden

 1. De actuele deelnamekosten voor trainingen in het aanbod vindt u op de website van LVAK, lvak.nl.
 2. Deelnamekosten kunnen alleen via bankoverschrijving o.v.v. het nummer van de factuur die u heeft ontvangen overgemaakt.
 3. Het totaalbedrag dat op de factuur vermeld staat zal volledig ineens, betaald moeten worden.
 4. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. LVAK hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
 5. Als u het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt LVAK u een betalingsherinnering waarin u de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 15 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien u niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 6. Indien u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald heeft, zal LVAK invorderingskosten en wettelijke rente in rekening brengen conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal LVAK de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 7. Indien u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 5 in verzuim bent, heeft LVAK het recht om de inschrijving te ontbinden. In dat geval dient u een redelijke vergoeding aan LVAK te betalen die wordt berekend conform het bepaalde in artikel 6 lid 3 en lid 4 (redelijke vergoeding bij tussentijdse beëindiging).
 8. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake de deelnamekosten, ook indien u bij inschrijving heeft aangegeven dat (bijvoorbeeld) uw werkgever de betaling van de deelnamekosten op zich heeft genomen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid LVAK

 1. In het geval u schade lijdt, is de aansprakelijkheid van LVAK in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet, is derhalve uitgesloten). Daarnaast is de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt tot de deelnamekosten die door u zijn voldaan. De schadevergoedingsverplichting van LVAK gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan LVAK door de verzekeraar van LVAK onder geen beding te boven.
 2. LVAK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de training. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de trainer of via het lesmateriaal, de brochure, informatie op de website of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een training.
 3. LVAK is niet aansprakelijk indien u de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 4. De aansprakelijkheid van LVAK strekt zich uit tot alle personen waarvoor LVAK verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van LVAK, of die door LVAK zijn aangesteld voor de uitvoering van de inschrijving).

Artikel 11 – Uitval trainer

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer doet LVAK er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt, zal LVAK deelnemers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen, en een alternatieve datum voorstellen waarop de training of het trainingsonderdeel alsnog zal worden uitgevoerd.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer heeft u geen recht op een (schade)vergoeding.
 3. U kunt niet (i) kosteloos een training of een trainingsonderdeel annuleren vanwege de uitval van een trainer, of (ii) de inschrijving tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een trainer zonder de redelijke vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 12 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de training of de organisatie daarvan kunnen door u of door de deelnemer binnen 8 dagen na het ontstaan, maar niet later dan 14 dagen na het afronden van een training schriftelijk bij LVAK worden gemeld.
 2. Zorg ervoor dat u de klachtenprocedure goed heeft gelezen voordat u een klacht indient. Meer informatie over de klachtenprocedure van LVAK vindt u op de website, lvak.nl/training/klachtenprocedure

Artikel 13 – Lesmateriaal

 1. LVAK doet er alles aan om fouten in het lesmateriaal en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen 10 dagen na ontvangst van het pakket.

Artikel 14 – Persoonsgegevens

 1. Tijdens de inschrijvingsprocedure wordt u verzocht om een aantal persoonsgegevens van deelnemers in te vullen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.
 2. Zodra deelnemers hun deelnamebestiging via e-mail hebben ontvangen, kunnen zij een aantal persoonsgegevens aanvullen en controleren. Als deze onjuist zijn, kunnen zij aan LVAK wijzigingen doorgeven. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct laten aanpassen van uw persoonsgegevens berust te allen tijde bij u of de betreffende deelnemer. LVAK draagt geen verantwoordelijkheid voor consequenties voortvloeiend uit het niet tijdig aanpassen van persoonsgegevens.
 3. LVAK verwerkt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in de privacyverklaring van LVAK, lvak.nl/privacyverklaring.html

Artikel 15 – Schorsing

 1. Het bestuur van LVAK behoudt zich het recht voor deelnemers in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of verwijderen. Dit geldt onder andere voor deelnemers die frauduleuze handelingen plegen, zich niet gedragen volgens de sociale norm of de online gedragsregels, en/of zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door LVAK verstrekte en behandelde lesmateriaal liggen bij LVAK. Niets uit het verstrekte lesmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van LVAK.

Artikel 17 – Wijziging voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door LVAK worden gewijzigd. LVAK zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website. Indien een wijziging tot gevolg heeft dat u een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie verschilt, dan heeft u de bevoegdheid de inschrijving te ontbinden vanaf de datum dat de gewijzigde inschrijfvoorwaarden in werking treden.

Artikel 18 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op de inschrijfvoorwaarden en de inschrijving is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen klant en LVAK mochten ontstaan naar aanleiding van een inschrijving, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij LVAK ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
 3. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten alvorens het geschil aan de rechter voor te leggen.

v1.0 2022-02-23

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.