Training Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld

Inschrijven voor deze training? Bekijk de agenda

Het handelen bij vermoedens van ouderenmishandeling is soms lastig. Vooral als het gaat om ontspoorde mantelzorg. 

De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij het begeleiden in de stappen van de meldcode.

De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling. Ook functioneert de aandachtsfunctionaris als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau en draagt de aandachtsfunctionaris verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte meldcode gekoppeld zijn. Daarnaast heeft de aandachtsfunctionaris een grote rol bij het begeleiden en advies geven aan collega's als er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Doelgroepen

De training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld is bedoeld voor:

 • Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor beleid, implementatie van de meldcode
 • Aandachtsfunctionarissen 

Onderdelen

Tijdens de training krijgt u de onderdelen van de training op twee niveaus aangeboden:

 • Voor uzelf in uw functie als Aandachtsfunctionaris
 • Voor het begeleiden van de collega’s en de directie/bestuur

In de training worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Theorie rond huiselijk geweld/ouderenmishandeling
 • Kennis en werkwijze van de meldcode huiselijk geweld/ouderenmishandeling 
 • Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, de directie en de uitvoerende collega’s
 • Kennis van het afwegingskader
 • Wettelijke en juridische kaders
 • Documenteren
 • Maken van een plan van aanpak/implementatieplan voor de organisatie
 • Kennis van Veilig Thuis, monitoring en radarfunctie
 • Advies geven en begeleiden van collega’s bij het nemen van de stappen
 • Motiveren van de collega's om de meldcode te hanteren
 • Signalen, vermoedens concreet beschrijven
 • Directie en bestuur adviseren, begeleiden bij de implementatie, hanteren en borging van de meldcode 
 • Eigen inzicht in het handelen als aandachtsfunctionaris
 • Communicatie als aandachtsfunctionaris, profileren, motiveren, adviseren en begeleiden 
 • Wegen van veiligheid en risico’s en het hanteren van het afwegingskader
 • Het samenwerken met ketenpartners

* Voor het maken van het Plan van Aanpak, leesopdrachten staan 10 uur huiswerk. 

* Een certificaat kan alleen worden uitgereikt bij 100% aanwezigheid en als het Plan van Aanpak voldoende is bevonden. 


Resultaat

Na het volgen van de training heeft/kan de deelnemer:

 • Kennis over de verschillende aspecten van ouderenmishandeling en huiselijk geweld
 • Kennis van het doel en de stappen van de meldcode en bent u in staat om professioneel te adviseren bij de stappen van de meldcode 
 • Kennis over de verantwoordelijkheden en taken  van aandachtsfunctionaris, de directie, de collega's
 • Kennis van het afweginskader in de meldcode en bent u in staat om professioneel te adviseren
 • Adviseren over de geldende wettelijke en juridische kaders behorend bij de meldcode
 • Kennis over feitelijk documenteren, waarin te documenteren en collega's hierin adviseren en begeleiden   
 • De meldcode binnen de eigen organisatie implementeren
 • Kennis van de werkwijze van Veilig Thuis, de monitorende rol en de radarfunctie. 
 • Kennis van de vervolgroutes
 • De collega's professioneel adviseren bij de stappen van de meldcode
 • De collega's motiveren 
 • De collega's adviseren in het concreet beschrijven van de signalen 
 • De directie professioneel adviseren bij de implementatie, hanteren en borgen van de meldcode
 • Voldoende eigen inzicht om als aandachtsfunctionaris professioneel te kunnen handelen
 • Kennis van communiceren in de rol van aandachtfunctionaris
 • Een ernsttaxatie maken, het afwegingskader hanteren en hier professioneel advies in geven
 • Samenwerken

Heb het lef, en geef de oudere een veilig leven


Agenda