Nieuws : archief : 2012

Meer meldingen ouderenmishandeling

11 september 2012

Ouderenmishandeling wordt steeds vaker gemeld bij de meldpunten. Over het jaar 2011 zijn in totaal 994 meldingen gedaan, een stijging van zestien procent ten opzichte van 2010. Naar schatting krijgen jaarlijks meer dan 160.000 ouderen in Nederland te maken met ouderenmishandeling.

Dat zegt het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO). Ter gelegenheid van de dag waarop internationaal aandacht wordt gevraagd voor ouderenmishandeling - op 15 juni - heeft het LPBO een factsheet met cijfers hierover naar buiten gebracht. Het zijn voornamelijk professionals werkzaam bij het ouderenwerk, welzijnswerk, politie of een zorginstelling, die melden.

Moedwillige mishandeling


Psychische mishandeling (40%) kwamen het vaakst voor. Daarna lichamelijke en financiële uitbuiting (beide 23%), verwaarlozing (7%) en schending van rechten (6%). Seksueel misbruik wordt zeer zelden gemeld. In de meeste situaties is de pleger een (klein)kind (43%) of (ex)partner (37%). Ook nu weer blijkt dat vrouwen (71%) veel vaker slachtoffer van ouderenmishandeling zijn dan mannen (29%). Tweederde van de meldingen betreft moedwillige (opzettelijke) mishandeling en een derde betreft ontspoorde zorg. Slechts 3% betreft het melden van mishandeling door een beroepskracht.

Meldcode


Professionals moeten vanaf 2013 volgens de verplichte meldcode ouderenmishandeling, huiselijk geweld en kindermishandeling, werken. Het wetsvoorstel verplichte meldcode heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS eind 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel is inmiddels niet controversieel verklaard.
MOVISIE en ActiZ publiceren vandaag een handreiking voor zorgorganisaties die zich willen oriënteren op ouderenmishandeling en ontspoorde zorg onder de titel Zorg en grenzen - Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg. De handreiking geeft informatie over grensoverschrijdend gedrag en ouderenmishandeling, de aard en omvang van het probleem, en de grens tussen ontspoorde zorg en moedwillige mishandeling en geeft handvatten voor de praktijk voor het werken aan sociale veiligheid binnen zorgorganisaties voor verpleging en verzorging. Voor beroepskrachten en studenten is begin dit jaar het basisboek ouderenmishandeling Oud Leed verschenen.

Aanpak


De aanpak van ouderenmishandeling is in een redelijk aantal maatschappelijke organisaties steeds meer ingebed. De Steunpunten huiselijk geweld vormen de zogeheten frontoffice, waar men terecht kan voor informatie, advies en meldingen van ouderenmishandeling

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.