Nieuws : archief : 2012

21 december 2012

Samenwerking ziekenhuis en AMK

Een kort verslag van een van onze aandachtsfunctionarissen waarin wordt beschreven hoe er in een casus effectief is samengewerkt tussen ziekenhuis en AMK:

Lees meer

21 december 2012

Onderzoek naar bekendheid, draagvlak en gebruik van de meldcode

Uit een door Onderzoeksbureau Veldkamp uitgevoerde meting blijkt dat de betrokkenheid bij het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling tamelijk hoog is.

Lees meer

17 oktober 2012

Vakgroep zelfstandig

Een officieel moment voor de LVAK op het congres “Niets doen blijft geen optie”.

Lees meer

17 oktober 2012

Tachtig procent meldingen kindermishandeling terecht

In 2011 heeft het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 46.739 adviezen uitgebracht en 19.254 onderzoeken gedaan: een totaal van 65.993.

Lees meer

17 oktober 2012

Nieuw instrument voor pedagogisch beleid gastouder

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een werkinstructie ontwikkeld waarmee gastouders een pedagogisch werkplan kunnen opstellen. De werkinstructie is beschreven in de publicatie ‘Werkenderwijs!’.

Lees meer

17 oktober 2012

Ministerie VWS: Uitstel Wet Meldcode waarschijnlijk.

Wanneer treedt de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling nou eindelijk in werking?
 Wordt 1 januari 2013 gehaald?

Lees meer

17 oktober 2012

Altijd onderzoek bij onbekende doodsoorzaak kind

Als een minderjarige overlijdt en de doodsoorzaak onbekend is, vindt er vanaf 1 oktober nader onderzoek plaats. De zogenoemde NODO-procedure moet ervoor zorgen dat de doodsoorzaak alsnog wordt achterhaald.

Lees meer

11 september 2012

Toolkit meldcode klaar

Het ministerie van VWS heeft verschillende middelen ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het gebruik en de invoering van de verplichte meldcode. Al die middelen samen vormen de “Toolkit Meldcode”. 

Lees meer

11 september 2012

Signalering kindermishandeling in ziekenhuis verbeterd

Het signaleren van kindermishandeling door ziekenhuizen is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat blijkt uit het rapport Het Resultaat Telt Ziekenhuizen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), dat op 13 maart verscheen. 

Lees meer

11 september 2012

Signalen van kindermishandeling in sociale leefomgeving

Extra aandacht van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving, zoals sportclubs, buurthuizen en tijdens non-formeel onderwijs in moskeeën, kan een meerwaarde hebben bij de aanpak van kindermishandeling. Dit blijkt uit een inventariserend onderzoek in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven.

Lees meer

11 september 2012

Nieuw dossier over beslissen in de zorgHet Nederlands Jeugdinstituut heeft een digitaal dossier uitgebracht over zorgvuldig beslissen. Beroepskrachten die te maken hebben met kinderen, jongeren of ouders met problemen moeten vaak beslissingen nemen over de hulp of de zorg die verleend moet worden. 


Lees meer

11 september 2012

Meer meldingen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling wordt steeds vaker gemeld bij de meldpunten. Over het jaar 2011 zijn in totaal 994 meldingen gedaan, een stijging van zestien procent ten opzichte van 2010. Naar schatting krijgen jaarlijks meer dan 160.000 ouderen in Nederland te maken met ouderenmishandeling.

Lees meer

11 september 2012

Meer kinderen gemeld bij AMK in 2011

In 2011 werden 2.400 meer kinderen gemeld bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) dan in 2010. Dat blijkt uit het jaarverslag van Jeugdzorg Nederland. In totaal onderzocht het AMK vermoedens van mishandeling bij 32.689 kinderen.

Lees meer

11 september 2012

MDC-K Friesland proeftuin beleidsontwikkeling aanpak kindermishandeling

Lees meer

11 september 2012

Congres: Niets doen blijft geen optie

Tijdens de interactieve conferentie wordt de balans opgemaakt van de aanpak van kindermishandeling in de afgelopen jaren, en van wat er nog moet gebeuren. 

Lees meer

11 september 2012

Brochure: Samenwerking en beroepsgeheim

Juridische mogelijkheden voor het uitwisselen van gegevens bij de aanpak van huiselijk geweld

P. Baeten en L. Janssen
Brochure
2007 (4e druk)
 80 pagina´s 
Prijs: € 9,50 
ISBN: 9789085600435

Lees meer

15 juni 2012

GGZ Nederland neemt meldcode aan

De Algemene Ledenvergadering van GGZ Nederland heeft gisteren de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de ‘Handreiking beroepsgeheim’ aangenomen. Beide documenten zijn bedoeld om professionals te ondersteunen bij de afwegingen rondom het beroepsgeheim en het melden van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling .

Lees meer

12 april 2012

Meldcode Tandheelkunde betreffende Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (meldcode TKHG)

De meldcode Tandheelkunde betreffende Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is een uitgave van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT).

Lees meer

12 april 2012

Meldcode Kinderopvang

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang) is door de Brancheorganisatie Kinderopvang ontwikkeld en uitgegeven. De materialen zijn verstuurd naar alle kindercentra.

Lees meer

12 april 2012

Congressen

Twee interessante congressen die op de agenda staan.

Lees meer

13 maart 2012

Meldcode huisartsen uitgebreid

Artsen zijn door hun contact met de patiënt en diens familie vaak bij uitstek in staat om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen volwassenen te signaleren. De vandaag gepresenteerde KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld helpt artsen bij het beantwoorden van de centrale vraag: wanneer, bij wie en hoe trek ik aan de bel?

Lees meer
© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.