Nieuws : archief : 2012

Signalen van kindermishandeling in sociale leefomgeving

11 september 2012

Extra aandacht van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving, zoals sportclubs, buurthuizen en tijdens non-formeel onderwijs in moskeeën, kan een meerwaarde hebben bij de aanpak van kindermishandeling. Dit blijkt uit een inventariserend onderzoek in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven.

Dat schrijven minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij reageren daarmee op het inventariserende onderzoek door het Nederlands Jeugdinstituut bij de jeugdgezondheidszorg in de drie gemeenten. In het onderzoek werd de werkwijze van de GGD Den Haag toegepast, waarbij systematisch naar signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving wordt gevraagd.

Toegevoegde waarde 


De bewindslieden concluderen dat deze aanpak een toegevoegde waarde kan hebben om zicht te krijgen op kindermishandeling, naast de aandacht die er al is voor het signaleren van kindermishandeling thuis of op school, zoals de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is in eerste instantie aan de beroepsorganisaties in de jeugdgezondheidszorg om te beoordelen of deze werkwijze ook opgenomen moet worden in de bestaande JGZ-richtlijn over preventie van kindermishandeling.

In 2011 is een half jaar lang in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven bij 3.350 kinderen navraag gedaan naar de veiligheid in de sociale leefomgeving. In Den Haag zijn twaalf signalen over kindermishandeling tijdens koranonderwijs geregistreerd, in Rotterdam vijf signalen (drie over koranonderwijs, twee over karateles). In Eindhoven zijn geen signalen naar voren gekomen. Door de beperkte proef is het moeilijk om de resultaten landelijk te vertalen. Het aantal signalen in Den Haag ligt beduidend lager dan in 2009, vermoedelijk als gevolg van de nieuwe werkwijze die daar wordt gehanteerd. Op basis van het inventariserende onderzoek kan niet geconstateerd worden dat kindermishandeling in de sociale leefomgeving grootschalig voorkomt in Nederland.

Meer informatie

Aanbiedingsbrief van het GGD-onderzoek Inventariserend onderzoek naar signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving dat GGD Nederland sinds januari 2011 heeft uitgevoerd in opdracht van toenmalige ministerie van VROM (nu Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en VWS.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.