Nieuws : archief : 2013

In januari 2014 wordt de LVAK een vereniging

11 december 2013

Sinds de oprichting begin 2012 is de LVAK flink gegroeid, en dat is een goede zaak. 
De LVAK zoekt voordurend naar samenwerking met de betrokken inspecties, beroepsverenigingen en het ministerie van VWS. Tot nu toe gebeurde dit vanuit de Stichting LVAK, maar deze zal in januari overgaan in een vereniging. 

We zijn er namelijk van overtuigd dat een vereniging binnen zulke samenwerkingen een betere, sterkere positie kan verwerven. Ook kan als vereniging het kwaliteitsniveau beter worden gewaarborgd door het opstellen van een gedragscode, het invoeren van een verplichte bijscholingsdag, onafhankelijke registratie van alle aangesloten leden en een keurmerk (zie onder voor meer informatie).
Verder hebben leden van een vereniging het recht om mee te stemmen over de beslissingen die per jaar door het bestuur worden genomen. Deze beslissingen worden aan het einde van een jaar bekendgemaakt, en worden in de algemene ledenvergadering behandeld.

Wat verandert er voor mij?

Voor u, als bestaande abonnee, verandert er in de praktijk niet veel. U krijgt binnenkort per e-mail een bericht met het verzoek om uw inschrijving te vernieuwen. Als u hiermee akkoord gaat, gaat uw abonnement over in een lidmaatschap.

Maar er zijn desondanks wel een aantal belangrijke wijzigingen:

Gedragscode

Er is voor de leden een gedragscode voor de aandachtsfunctionaris opgesteld. De leden van de LVAK dienen zich aan deze gedragscode te houden. De gedragscode wordt uitgegeven in een kleine boekvorm en in PDF-formaat. Als bestaande abonnee krijgt u deze in beide vormen toegestuurd.

Registratie

Om het doel* van de LVAK te behalen is er vastgesteld dat de leden tenminste één verplichte bijscholingsdag van de LVAK per jaar moeten volgen. Dit wordt bijgehouden door middel van een registratiesysteem. Leden die in het kalenderjaar geen bijscholingsdag van de LVAK hebben kunnen volgen, maar aan kunnen tonen een andere bijscholing van (tenminste) zes uur te hebben gevolgd op het gebied van aanpak kindermishandeling/huiselijk geweld, kunnen de registratie bij de LVAK behouden.

Accreditatie Bijscholingsdagen

In de loop van 2014 wordt bij verschillende beroepsverenigingen accreditatie voor de bijscholingsdagen aangevraagd. Op de LVAK-website zullen wij aangeven voor welke beroepsverenigingen accreditatie is toegekend.

Keurmerk

De LVAK gaat een keurmerk uitgeven aan organisaties die de meldcode op de juiste manier geïmplementeerd hebben, en één of meerdere aandachtsfunctionarissen hebben die is aangesloten bij de LVAK. Voor het toetsen of de organisatie aan de voorwaarden voldoet zal een kleine financiële bijdrage aan de organisatie worden gevraagd. Het voordeel van een keurmerk voor een organisatie zal zijn, dat de betreffende inspectie kan zien dat de organisatie voldoet aan de wettelijke eisen van de meldcode.

Contributie

Helaas moeten wij met ingang van 2014 de contributie met een klein bedrag verhogen. Het abonnementsgeld bedroeg € 169,40 per jaar, dit was inclusief btw. De contributie wordt nu € 175,- btw-vrij. De verhoging heeft vooral te maken met de prijstijgingen bij de locaties voor de bijscholingsdagen. De LVAK heeft voor 2014 mooie, centraal in Nederland gelegen locaties gekozen, maar de kosten daarvan zijn dus wel hoger.

*De vereniging heeft als doel het bieden van ondersteuning aan de Aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld op het bewaken van continuïteit en deskundigheidbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling/huiselijk geweld en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.