Nieuws : archief : 2013

Jaaroverzicht 2012 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

20 november 2013

Uit het jaaroverzicht 2012 van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling blijkt dat er na een jarenlange stijging in 2012 ongeveer even veel telefoontjes binnenkwamen als in 2011, namelijk ruim 65.000. Slechts een relatief beperkt aantal meldingen (12 %) leidt tot een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel. 

Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland: ‘Dat is het succes van de aanpak waarbij de Bureaus Jeugdzorg zo snel mogelijk hulp bieden, liefst op vrijwillige basis of met enige drang, dus met een kinderbeschermingsmaatregel als stok achter de deur. Zodra een melding binnenkomt, wordt al gekeken welke hulp er nodig en mogelijk is. De combinatie van meldpunt (AMK) en snelle hulp (BJZ) is een belangrijke pijler voor dit succes. Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. We roepen hen dan ook op ons te helpen deze succesvolle aanpak voort te zetten’.

In 2012 is er ongeveer even vaak contact opgenomen met de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) als in 2011, namelijk ruim 65.000 keer. In de jaren daarvoor is het aantal telefoontjes naar een AMK flink gestegen, van ongeveer 34.000 in 2004 naar ruim 65.000 in 2012. Een telefoontje naar het AMK kan leiden tot een advies aan de beller of tot de start van een onderzoek naar kindermishandeling. In 2012 werden 45.887 adviezen gegeven en 19.453 onderzoeken gestart. Vergeleken met 2011 is het aantal adviezen licht gedaald en het aantal onderzoeken licht gestegen.
Bij het AMK kunnen mensen terecht die zich zorgen maken over kinderen. Dat kunnen zowel mensen uit de eigen omgeving van het kind zijn, als mensen die beroepsmatig met kinderen te maken hebben (leraar, huisarts, wijkagent, etc). De meldingen die leiden tot een advies zijn in ongeveer 55 van de gevallen afkomstig van beroepsmatige contacten en in 45 van mensen uit de privé-omgeving van een kind of gezin. De meldingen die leiden tot een onderzoek zijn voor bijna 75 afkomstig van mensen die beroepsmatig contact hebben met een kind of gezin.

Elk Bureau Jeugdzorg heeft een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Zij geven advies over en onderzoeken (vermoedelijke) kindermishandeling. Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan een AMK bellen (telefoonnummer 0900-1231230, 5 cent per minuut, of www.amk.nl). Het AMK brengt sinds 2005 steeds vaker vrijwillige hulp op gang. Met enige drang accepteren ouders dan vrijwillige hulp, waardoor een maatregel van kinderbescherming (via de Raad voor de Kinderbescherming en de rechter) niet nodig is. In 2012 werd in ongeveer 12
van de gevallen door het AMK een verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming gedaan. Dat percentage is al enkele jaren min of meer stabiel.

Bovenstaande cijfers komen uit het ‘Overzicht 2012’ van Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.