Nieuws : archief : 2013

Wet meldcode kindermishandeling per 1 juli 2013 van kracht

21 mei 2013

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen. Met een voorbehoud dat het nog door de Raad van State moet worden goedgekeurd.

AMvB aangepast en nu voor advies naar Raad van State

Verschillende partijen dienden moties in tijdens de behandeling van het wetsvoorstel verplichte meldcode in de Tweede Kamer. Zes daarvan zijn aangenomen. De moties hebben geleid tot wijzigingen in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB): stap 2 en stap 4 van de meldcode zijn aangepast. Daarnaast wordt een verplichte kindcheck ingevoerd. De gewijzigde AMvB is openbaar gemaakt voor inbreng van de Tweede kamer en veldpartijen. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen van de AMvB. De AMvB is nu voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het streven is dat de AMvB 1 juli 2013 in werking treedt. Lukt dat niet, dat treedt de wet meldcode wel in werking en volgt de AMvB later.

Stap 2


De stap ‘collegiale consultatie en zonodig raadplegen SHG of AMK’ is gewijzigd in ‘collegiale consultatie en zonodig raadplegen van SHG, AMK of een deskundige op het gebied van letselduiding’. Een forensisch arts kan beoordelen of het waarschijnlijk is dat er sprake is van opzettelijk toegebracht letsel. Zo kan mishandeling worden aangetoond, maar ook uitgesloten. Professionals zijn niet verplicht om een deskundige op het gebied van letselduiding in te schakelen. Wel maakt de aanpassing in de AMvB professionals alert op deze mogelijkheid.

Stap 4


De stap ‘wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling’ is uitgebreid met ‘en bij twijfel altijd raadplegen van SHG of AMK’. Wanneer twijfel blijft bestaan, moet de professional het AMK of SHG raadplegen. Twijfel kan bestaan over het risico, de aard en de ernst van het geweld. En daarmee over de vraag of, en zo ja welke, vervolgacties nodig zijn. De verplichte raadpleging van het AMK of SHG moet professionals ondersteunen bij het wegen van het geweld. Het AMK of SHG denkt mee over het risico, de aard en de ernst van het geweld. Nog belangrijker is dat het AMK of SHG de professional helpt bepalen of het verstandig is zelf hulp te organiseren of een melding te doen.

Kindcheck


De motie om oudermeldingen te borgen heeft geleid tot een verplichte kindcheck. Dat betekent dat professionals controleren of er kinderen in het gezin zijn. En met zekerheid vaststellen of deze kinderen veilig zijn. Zo niet, dan worden de stappen van de meldcode doorlopen. Professionals doen de kindcheck wanneer de situatie of conditie van een cliënt risico’s oplevert voor het kind. Bijvoorbeeld bij een psychische stoornis of verslavingsproblematiek, of bij cliënten die te maken hebben met huiselijk geweld. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om een wettelijke meldplicht in te voeren voor cliënten uit risicogroepen die ook ouders zijn. Het spreekt voor zich dat het AMK wel wordt ingeschakeld als een kind acuut gevaar loopt.

Haags ouderprotocol


Over de motie om het Haags ouderprotocol verplicht te stellen voor de spoedeisende hulpafdelingen in ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsenposten is nu overleg met de brancheorganisaties. De ambulancediensten hebben al toegezegd het ouderprotocol over te nemen.
In 2007 nam het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) het initiatief om aandacht te vragen voor de kwetsbare positie van kinderen. In het bijzonder voor kinderen die opgroeien bij een ouder die kampt met problemen op het gebied van huiselijk geweld, psychiatrie of misbruik van alcohol of drugs. Uit onderzoek en ervaring is bekend dat kinderen ernstige schade kunnen ondervinden wanneer zij opgroeien bij ouders met ernstige individuele of relatieproblemen. In
Voor dit en andere protocollen kunt u kijken in de digitale bibliotheek van de LVAK.

© Copyright 2022, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.