Nieuws : archief : 2017

Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

13 juli 2017

De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt op 1 januari 2019 aangepast. Stappen 1 t/m 4 blijven ongewijzigd, stap 5 verandert wel, en daarbij ook de rol van Veilig Thuis.

De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde, tevens laatste stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Momenteel biedt die vijfde stap de ruimte aan de beroepskracht om óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf hulp te verlenen aan het gezin.
In de nieuwe situatie is het voor beroepskrachten bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een vereiste om, ook als hij zelf hulp verleent, melding te doen.

Afwegingskader

Om eenduidige normen te hanteren bij de afweging of een situatie ernstig is, gaat elke beroepsgroep een kader opstellen dat is toegesneden op de eigen werksituatie: een arts heeft bijvoorbeeld op een andere wijze contact met een gezin dan een medewerker van een kinderdagverblijf. Beroepsgroepen krijgen ondersteuning bij het formuleren van hun afwegingskader. Het basisdocument wordt binnenkort beschikbaar gesteld.

Keurmerk Meldcode

Als uw organisatie over het Keurmerk Meldcode beschikt, zal de LVAK in 2018 aan de betreffende organisaties voldoende informatie verstrekken om het protocol aan te passen. Hier zijn voor uw organisatie geen kosten aan verbonden.

 Bekijk alvast dit filmpje waarin te zien is wat de bedoeling is van de wijziging in stap 5 van de meldcode.

Indien u dringende vragen heeft over de aanscherping van de Meldcode, kunt u deze sturen naar: secretariaat@lvak.nl

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.