Nieuws

29 september 2018 Week tegen kindermishandeling

De LVAK organiseert voor haar leden op 21 en 22 november bijeenkomsten met uitleg over de verbeterde meldcode met het afwegingskader. Tevens is er gelegenheid om met elkaar te oefenen met het afwegingskader.

Het is een compleet dagprogramma waarbij de leden ook kunnen kiezen uit workshops met ervaringsdeskundige op het gebied van kihndermishandeling/huiselijk geweld.

De Week tegen Kindermishandeling 2018 vindt plaats van 19 t/m 25 november. Het thema van de Week is dit jaar: Ik maak het verschil!

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen.

In de Week tegen Kindermishandeling zijn er in het hele land activiteiten om duidelijk te maken wat je kunt doen. Lees verder https://bit.ly/2DsK6LL 

29 september 2018 Plannen kabinet aanpak ouderenmishandeling

Jaarlijks hebben 170.000 ouderen te maken met een vorm van mishandeling en dat is schokkend.

Er is al veel in gang gezet om ouderenmishandeling tegen te gaan, maar het is niet genoeg. Want iedere oudere heeft het recht om veilig oud te worden. Lees hier de plannen van het kabinet die recent aan de Tweede Kamer zijn bekend gemaakt https://lnkd.in/dziN-hh

2 juli 2018 Nieuwsbericht Presentatie afwegingskaders voor verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Minister Hugo de Jonge (VWS) ontvangt van beroepsgroepen de afwegingskaders voor de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister De Jonge.
De Meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.
Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.

Minister De Jonge: “We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.”

Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot 1 januari kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun Meldcode en de kennis over en het gebruik van de Meldcode te bevorderen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de aandachtsfunctionaris.

Zie voor meer informatie over de Meldcode en de afwegingskaders van de beroepsgroepen: rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

22 juni 2018 Handreiking Participatie van kinderen in de Meldcode

In de aanscherping van de meldcode die vanaf 1 januari 2019 gehanteerd moet worden is het belang van het kind meegenomen. We moeten het kind meer betrekken bij belangrijke beslissingen.
In de handreiking van VWS Participatie van kinderen in de Meldcode, staan 9 acties t.b.v. het aanpassen van het protocol Meldcode.

Download handreiking in PDF-formaat

28 mei 2018 Training aandachtsfunctionaris LVAK

De afdeling training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling van de LVAK is klaar.

Er is een vaste coördinator aangesteld die alle contacten zal verzorgen, en de LVAK trainers worden in juli opgeleid in het trainen van het afwegingskader.
Vanaf september zijn alle trainingen van de LVAK aangepast aan de nieuwe werkwijze van de Meldcode met daarin het afwegingskader.

Ook zijn er voor al getrainde aandachtsfunctionarissen extra trainingen gepland voor het werken met de aanscherping van de meldcode met daarin het afwegingskader. Deze training beslaat drie uur.

De LVAK training onderscheidt zich op:
- een vaste groep geschoolde trainers die bijgeschoold blijven
- de onderdelen: juridisch kader, privacy, documenteren, risicotaxtatie en het 
implementeren van de Meldcode
- het onderdeel communicatie, dat specifiek gericht is op de aandachtsfunctionaris in
het profileren, adviseren, motiveren en begeleiden
- accreditatie
- certificering met toetsing

Voor meer informatie en inschrijving: https://lvak.nl/trainingen/

28 mei 2018 Professionalisering van de LVAK

De LVAK is in verband met de sterke ledengroei toe aan een andere organisatiestructuur. Tot nu toe is er altijd gewerkt met een kleine groep medewerkers, maar het wordt tijd voor uitbreiding. Om ons hierbij te helpen is er een organisatiedeskundige ingeschakeld.

Ondanks de schaalvergroting zullen de volgende punten voor de LVAK belangrijk blijven: toegankelijkheid, informeel contact met de leden, snel en accuraat reageren op vragen van leden, het snel delen van berichten over nieuwe ontwikkelingen.

Er wordt gedacht aan specifieke afdelingen voor:
Bijscholing van de leden
Keurmerk Meldcode
Bibliotheek
Communicatie
Steunpunt aandachtsfunctionaris.

De bedoeling is dat we in januari 2019 volledig met deze nieuwe structuur aan de slag kunnen. Wij houden u op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen.

24 februari 2018 Afwegingskaders in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ontwikkeling van afwegingskaders in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning (welzijn), jeugdhulp en justitie ligt de wettelijke plicht sinds 1 juli 2013 om te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals binnen de beroepsgroepen in deze sectoren verplicht te werken met een afwegingskader in stap 4 van de Meldcode. Daarom ontwikkelen de beroepsgroepen deze maanden hun afwegingskader, dat voor 1 juli 2018 gereed is. De tweede helft van 2018 doen professionals ervaring op met het werken met hun vernieuwde meldcode en staat in het teken van deskundigheidsbevordering en scholing.

Waarom een afwegingskader in de Meldcode?
Een meldcode helpt professionals bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het afwegingskader gaat helpen bij het wegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid en het daarom noodzakelijk is te melden bij Veilig Thuis. Het doel is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.

Beroepsgroepen werken in clusters aan een afwegingskader
De beroepsgroepen werken in clusters samen aan een afwegingskader, onder leiding van een projectleider. Organisaties hoeven dus niet zelf een afwegingskader te ontwikkelen. Bij elk cluster is een vertegenwoordiger van Veilig Thuis betrokken. De projectleiders en Veilig Thuis ontmoeten elkaar maandelijks onder leiding van twee procescoördinatoren. Deze procescoördinatoren zorgen ook voor afstemming met gemeenten, Inspecties, brancheorganisaties en kennisinstituten. Voor de LVAK leden zijn de contactgegevens van de projecleiders zichtbaar in de Digitale Bibliotheek, onder Informatie->Algemeen->Contact Afwegingskader gezet.

11 februari 2018 Primeur voor ambulancedienst Witte Kruis Zeeland

Witte Kruis Zeeland heeft het Keurmerk Meldcode binnengehaald en daar zijn ze terecht trots op. Het Keurmerk Meldcode wordt uitgereikt aan organisaties die hun protocol ten aanzien van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld (succesvol) hebben laten toetsen. Iedere regio heeft aandachtsfunctionarissen waarbij structurele afstemming onderling erg belangrijk is.

Met dit keurmerk laten zij als ambulancedienst zien goed en professioneel om te gaan met de zorg voor kinderen, volwassenen en ouderen op het gebied van het vermoeden van zorgen en/of mishandeling. Om het kwaliteitsniveau zo hoog mogelijk te houden is gekozen om een onafhankelijk registratiebureau voor het keurmerk mee te laten toetsen.

Het is een wettelijke verplichting om de melcode binnen de organisatie te borgen. Witte Kruis Zeeland is hierbij de kartrekker! Zij werkt met een goed protocol én twee aandachtsfunctionarissen die beide ook als forensisch verpleegkundige opgeleid zijn: Anne-Marie van Noppen en Jolijn Stam. Zij worden regelmatig bijgeschoold en hebben een lidmaatschap bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK). Zij bieden professionele ondersteuning aan alle ambulancecollega´s bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak, en verzorgt deskundigheidbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld.

Via het keurmerk kunnen andere samenwerkingspartners zien dat Witte Kruis Zeeland de melcode op de juiste wijze heeft geïmplementeerd, en deze op een goede manier is geborgd.

28 januari 2018 Lezing aandachtsfunctionaris

In samenwerking met de Leidse Studievereniging Kindermishandeling (L.S.K.), een studievereniging voor studenten van de Universiteit Leiden en andere geïnteresseerden, organiseert de LVAK op dinsdag 30 januari van 15.00-17.00 een lezing. Tea Hol, de directeur van de LVAK, zal komen vertellen over het doel en de aanpak van de LVAK. Ook zal ze uitleggen hoe je een aandachtsfunctionarissen zou kunnen worden.

De lezing is open voor iedereen en kosteloos. De lezing zal plaatsvinden op de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) in Leiden en ligt op loopafstand van het centraal station. De lezing vindt plaats in lokaal 1A11. Mocht u zich aan willen melden voor de lezing doe dit dan door te mailen naar: lsk[at]fsw.leidenuniv.nl
Ook voor verdere informatie kunt u ons op dit mailadres bereiken.

28 januari 2018 Congres Psychische problemen en Ouderschap

Op 8 maart vindt in Driebergen het congres “Congres Psychische problemen en Ouderschap” plaats. Het congres gaat in op hoe je als professional in de GGZ of verslavingszorg cliënten met kinderen ondersteunt bij het vervullen van hun ouderrol.

Het congres bestaat uit 3 delen met per deel een plenaire lezing en een aantal workshops en wordt georganiseerd in opdracht van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, in samenwerking met GGZ Nederland, NIP en het Trimbos-instituut. Deelname is gratis.

Voor inschrijven: www.trimbos.nl/psychische-problemen-en-ouderschap

24 januari 2018 Nieuwe constructie training aandachtsfunctionaris

Vanaf 1 februari as. zal de LVAK met het uitvoeren van de LVAK-trainingen Aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld en Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling/huiselijk geweld overgaan op een nieuwe constructie. De trainingen zullen volledig onder de verantwoordelijkheid van de LVAK uitgevoerd worden. Tot op heden heeft de LVAK met zelfstandige, gecertificeerde trainers gewerkt. Vanaf februari 2018 zal de LVAK een trainer, die een overeenkomst heeft met de LVAK, inzetten om de LVAK training uit te voeren.

De trainers die de LVAK training in het verleden via hun eigen bureau hebben gegeven, zijn al geïnformeerd en krijgen de kans om in de nieuwe constructie de samenwerking met de LVAK voort te zetten. Voor de geplande trainingen in 2018 geldt een overgangsregeling. Deze zullen doorgang vinden.

Hieronder leest u meer over de nieuwe constructie.

Wat was de aanleiding voor beleidswijziging?

Deze beslissing heeft vooral te maken met de veranderingen die het afwegingskader met zich meebrengt en de toekomstige samenwerking met partners. Beroepsgroepen en inspecties geven aan dat ze de training aandachtsfunctionaris vanuit de LVAK willen ontvangen en niet vanuit individuele trainingsbureaus.

Wat is de meerwaarde van de nieuwe constructie?

De training wordt vanuit de LVAK aangeboden en de LVAK zal voor de uitvoering van de training een trainer inzetten. Het bestuur en de directie houdt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de training en de bijbehorende materialen.

De meerwaarde hiervan is:

  • de training wordt overal op exact dezelfde wijze aangeboden
  • het materiaal behorend bij de training wordt op exact dezelfde wijze aangeboden
  • de locaties zijn op elkaar afgestemd
  • omdat de training op dezelfde wijze wordt uitgevoerd kan er voor verschillende doelgroepen accreditatie worden aangevraagd
  • de LVAK kan aansluiten bij het afwegingskader van een bepaalde beroepsgroep en kan een trainer inzetten die kennis heeft van de doelgroep
  • de LVAK zal trainers gaan opleiden voor bepaalde specialisaties, er komen onder anders specialisatie op het gebied van: GGZ, wijkteams, onderwijs, kinderopvang, GGD en gezondheidszorg

Welke trainers mogen de LVAK-trainingen geven?

Alle trainers die de LVAK-trainingen hebben gegeven zijn in gelegenheid gesteld om in deze nieuwe constructie verder te gaan. Daarnaast zullen nieuwe trainers aangetrokken worden. De LVAK zal een trainer met een selectie procedure aannemen. De trainer moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze worden nader beschreven in een vacature document.

LVAK trainer worden?

Mocht u na het lezen van deze tekst geïnteresseerd zijn om als trainer binnen de LVAK actief te zijn, dan horen wij dat graag. Stuur een bericht via ons contactformulier

14 december 2017 Zembla en Editie NL brengen Munchausen by proxy in beeld

Munchausen by proxy is een psychische aandoening waarbij (één van) de ouders moedwillig hun kind ziek maken, in het ergste geval met fatale gevolgen. Of bij de arts het ziektebeeld van het kind overdrijven, met het risico dat de arts dingen gaat doen die misschien helemaal niet goed zijn voor het kind. Het is een zeldzame, maar zeer ernstige vorm van kindermishandeling. De diagnose is enorm lastig vast te stellen.

Terugblik uitzendingen

In Zembla blijkt dat het een lastige ziekte is om vast te stellen en dat daarbij een hoop mis kan gaan, met de negatieve gevolgen van dien. Zembla onthult gevallen waar de melding tot negatieve gevolgen heeft geleid voor de ouders en deze mogelijk onterecht zijn beschuldigd van kindermishandeling. Er wordt in het programma forse kritiek op Veilig Thuis geuit, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Volgens deskundigen in de uitzending is het meldpunt tekortgekomen bij de waarheidsvinding bij de ouders die zijn verdacht van Munchausen by proxy.
Waarheidsvinding bij deze onderzoeken is erg moeilijk en Veilig Thuis zal uiteindelijk toch een beslissing moeten nemen om het kind veilig te stellen.

Meer lezen

Editie NL van RTL4 sprak met Nina Blom, die jaren ziek werd gemaakt door haar eigen moeder. Nina Blom is vanaf haar geboorte tot haar veertiende slachtoffer geweest van het Munchhausen by proxy-syndroom. Ze werd al die jaren ziek gemaakt door haar eigen moeder. “Ze heeft me zelfs een euthanasiemiddel toegediend”. Zij is blij dat haar kinderarts heeft ingegrepen.
Daarom zet Nina zich nu in in samenwerking met Stichting StOMbP om voorlichtingen te geven.

Uitzending terugzien

Kind veilig stellen blijft prioriteit

Een mogelijke valse beschuldiging van ouders is vreselijk. Tegelijkertijd is een kind niet veilig stellen ook vreselijk en soms zelfs fataal.
Laten we niet alleen kijken naar de zaken met een mogelijke valse beschuldiging, maar vooral kijken, hoe kunnen we achter de waarheid komen en tegelijkertijd het kind veilig stellen.

We moeten niet vergeten dat een kind veilig stellen het voornaamste uitgangspunt is van Veilig Thuis.

24 november 2017 Pilot: Gratis kinderopvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen

Kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (ook wel KOPP/KVO-kinderen genoemd) lopen drie keer meer kans op kindermishandeling en hebben een verhoogde kans op een psychische stoornis. Om deze groep kinderen te helpen starten het Trimbos-instituut en de landelijk coördinator Kindcheck een innovatief bso-project.

Lees volledige artikel

20 november 2017 Week tegen kindermishandeling

Uitreiking Keurmerk Meldcode aan Gemeente Nijkerk.

Vandaag Uitreiking Keurmerk Meldcode en 1e bijeenkomst in Nijkerk in het kader van de Week tegen Kindermishandeling. Een publiek met diverse organisaties: kinderopvang, GGZ, para-medici, gebiedsteam, WSG, particuliere praktijk, vluchtelingenwerk en diverse gemeentelijke afdelingen. Nadia Kadhim kwam haar verhaal vertellen en ging in gesprek met de zaal. Daarna mocht Tea Hol het Keurmerk Meldcode uitreiken aan Annelies Kooiman en de wethouders Nadya Aboyaakoub en Marly Klein. Daarmee is Nijkerk de 5e gemeente met het LVAK-Keurmerk!

20 november 2017 Week tegen kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris brengt kindermishandeling wél in beeld.

Blog van Milena Babovic in vakblad voor gezondheidszorg.
Met de week tegen kindermishandeling voor de boeg, moeten we helaas constateren dat er nog te veel mishandelde kinderen niet in beeld zijn bij de juiste professional. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik gaf in 2016 aan dat er echt actie nodig is. Er volgden veldconsultaties in opdracht van oud-staatssecretaris van Rijn en de Meldcode wordt aangepast. Helaas heeft de aandachtsfunctionaris nog een te vrijblijvende rol in de nieuwe Meldcode. Jammer, wat dat is volgens mij juist het geheime wapen in strijd tegen kindermishandeling en ander huiselijk geweld.
Meer lezen

10 november 2017 Week tegen kindermishandeling

Wilt u in de week tegen kindermishandeling binnen uw organisatie aandacht vragen voor het onderwerp?

Van 20 tot 25 november is de ‘week tegen kindermishandeling’. Als aandachtsfunctionaris in uw organisatie kunt u in deze week op allerlei manieren aandacht vragen voor de aanpak tegen kindermishandeling. Misschien 21 minuten vrij maken door tenminste 21 minuten met collega’s in gesprek te gaan.

Augeo, Ted kloosterboer en Naomi Dessaur hebben 21 bespreektips beschikbaar gesteld.

Bekijk deze tips op op dessaurtrainingen.com

Voor meer ideeën op www.weektegenkindermishandeling.nl