Nieuws : archief : 2020

12 december 2020

Wegwijzer seksualiteit online voor het onderwijs

In de wegwijzer Seksualiteit online voor het onderwijs staan advies, stappenplannen en meldpunten om deze ongewenste sexting of shame-sexting aan te pakken. Leraren, ouders en schoolteams die zich zorgen maken over de ongewenste verspreiding van seksueel getinte foto’s of filmpjes onder jongeren, kunnen gebruik maken van de wegwijzer.

Lees meer

12 december 2020

Handelingskader KM/HG voor het onderwijs

Het onderwijs heeft in navolging van de veldnorm voor de ziekenhuizen een Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld opgesteld. In het Handelingskader zijn basiseisen, richtlijnen en afspraken beschreven waar een onderwijsorganisatie minimaal aan zou moeten voldoen en het formuleert afspraken en taken op beleids- en uitvoeringsniveau.

Lees meer

21 november 2020

Portret Aandachtsfunctionaris

In de Week tegen Kindermishandeling 2020 delen wij elke dag een kort verhaal van een aandachtsfunctionaris. Zij vertellen iets over hun motivatie, drijfkracht en wat ze hebben bereikt.
Gebleken is dat de aandachtfunctionaris een cruciale rol speelt bij de implementatie, het handelen en borgen van de Meldcode. Zij zijn de spin in het web, zowel voor het beleid als voor de medewerkers.

Lees meer

6 oktober 2020

Vlogs Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld maakt vlogs voor mensen met een verstandelijke beperking, hun professionals en hun ouders.
Wat is seksueel misbruik? Wat kan helpen als je seksueel misbruikt bent? Wat kun je doen om je te beschermen tegen seksueel misbruik? Allemaal vragen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik.

Lees meer

6 oktober 2020

Podcast ouderenmishandeling

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft een nieuwe podcast gepubliceerd. Deze keer is het onderwerp ouderenmishandeling. Aan het woord komt Gerda Nuiten, aandachtfunctionaris ouderenmishandeling Veilig Thuis West-Brabant.

Lees meer

9 september 2020

Kind Centraal: 6 challenges in 6 weken

Op 28 september start Kind Centraal. Met zes challenges in zes weken kunnen professionals hun vaardigheden en bewustwording rondom het betrekken van kinderen nog verder verbeteren. Leuk, leerzaam en gratis.

Lees meer

29 juni 2020

Onderzoek: Meldcode nog onvoldoende gebruikt

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nog onvoldoende gebruikt door professionals. Professionals die het instrument wel gebruiken, ervaren meerwaarde. Dat blijkt uit een evaluatie door ZonMw.

Lees meer

15 juni 2020

Video “Documenteren in de meldcode”

Veel beroepskrachten die met de meldcode werken, blijven moeite houden met het documenteren in de verschillende stappen. De LVAK heeft daarom een video gemaakt met voorbeelden van niet-concreet documenteren en voorbeelden van wel-concreet documenteren.

Lees meer

15 juni 2020

Wereldwijd tegen ouderenmishandeling

Op maandag 15 juni, de Internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor geweld tegen ouderen.

Lees meer

15 juni 2020

Nieuwe bestuursleden LVAK

Op de Algemene Ledenvergadering die op 11 juni (online) heeft plaatsgevonden, is het bestuur van de LVAK officieel uitgebreid met twee nieuwe leden: Janet van Bavel (voorzitter, links op de foto) en Mascha Kamphuis (secretaris).
Beiden zijn zwaargewichten in onze sector, en we zijn echt enorm blij met de bijdrage die ze aan de LVAK willen leveren.

Lees meer

15 juni 2020

Website: achterhetbehangplakken.nl

In mei 2020 heeft Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie de website achterhetbehangplakken.nl gelanceerd.
Hierop is een anonieme chatdienst geopend voor ouders die hulp zoeken, hun hart willen luchten of er gewoon eens over willen praten.

Lees meer

20 mei 2020

Brochure Rijksoverheid: wees alert op de thuissituatie

Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Deze situatie kan voor gezinnen en relaties waar al langer spanningen waren de situatie verergeren, of het kan een hele nieuwe dynamiek veroorzaken in huishoudens, tussen partners en ook bij mantelzorgers bij wie voor de coronacrisis niets aan de hand leek.

Lees meer

20 mei 2020

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis?

Hoe gaat het met de mantelzorgers? En wat kunnen we aan armoede- en schuldenproblematiek verwachten de komende tijd? Hoe staat het met onze kwaliteit van leven? Dertien onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau stelden zich deze en andere vragen, op basis van de huidige wetenschappelijke kennis.

Lees meer

20 mei 2020

Politie komt met animatie over seksueel misbruik

De politie heeft een animatie gemaakt voor slachtoffers van seksueel misbruik. Hierin wordt in vijf minuten uitgelegd wat de politie voor een slachtoffer kan doen bij seksueel misbruik.

Lees meer

20 mei 2020

Preventieactie vgv: hoger risico meisjesbesnijdenis in vakantie

Een meisje uit een cultuur waar meisjesbesnijdenis voorkomt loopt extra risico om besneden te worden als ze met haar familie het land van herkomst bezoekt. Vaak gebeurt dat tijdens langere schoolvakanties. Door het coronavirus zal er dit jaar waarschijnlijk minder gereisd worden, maar dat sluit het risico niet helemaal uit.

Lees meer

20 mei 2020

Projectenpool: ‘Van denken naar doen’ (programma GHNT)

Afgelopen vrijdag is de wettelijke regeling voor de projectenpool GHNT 2020/2021 in werking getreden. Lokale of regionale projecten die een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling komen in aanmerking voor een financiële impuls, die kan zorgen voor een versnelling, verdieping of een verbreding van een structurele aanpak en het oplossen van knelpunten.

Lees meer

30 maart 2020

Kwaliteitsstelsel aandachtsfunctionaris

In 2019 is door de kenniscentra (Movisie, Augeo foundation, NJi en de LVAK), aangekondigd dat er een kwaliteitsstelsel opgezet wordt voor de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de opzet van het kwalilteitsstelsel zijn weer een aantal stappen gemaakt.

Lees meer

13 maart 2020

LVAK stelt evenementen wegens COVID-19 uit

Het bestuur en de directie van de LVAK hebben naar aanleiding van de verspreiding van het COVID-19 (corona)-virus besloten om alle, tenminste t/m 8 april 2020 geplande trainingen en bijscholingsdagen uit te stellen. Voor eventuele maatregelen daarna volgt de LVAK de richtlijnen van het RIVM.

Lees meer

10 maart 2020

Vlogs voor zorgprofessionals en leerkrachten

Waarom worden misbruikte kinderen vaak nog een keer slachtoffer? Dat is een van de vragen die het Centrum Seksueel Geweld beantwoordt in een serie korte vlogs voor zorgprofessionals en leerkrachten die te maken krijgen met kinderen die seksueel zijn misbruikt.

Lees meer
© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.